Privatumo politika

Vikonda grupė, UAB (toliau – Bendrovė arba mes) siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, atvykdami pas mus ar elektroninėmis priemonėmis, pateikdami užklausas, skundus, prašymus, pareiškimus, informaciją apie pažeidimus ir (arba) atsiliepimus (toliau – Užklausa), ar sudarant Sutartis, ar bet kokiu kitu, Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome mes.

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kam juos naudojame, kiek laiko saugome, kaip dalinamės ir kt. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau –Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Prašymas – tai Jūsų raštiškas pageidavimas sužinoti apie mūsų tvarkomus Jūsų duomenis, reikalauti juos pakoreguoti arba nutraukti duomenų rinkimą ir sunaikinti turimus Jūsų asmens duomenis („pamiršti Jus“).

Ši informacija svarbi, todėl prašome ją atidžiai perskaityti. Politiką mes galime keisti, siekdami neatsilikti nuo atsirandančių ar pasikeičiančių reikalavimų, vykstančios pažangos, todėl prašome reguliariai ją perskaityti.

 1. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME?

Asmens duomenys (toliau-Asmens duomenys arba duomenys) – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia kita informacija, tiek būtina tinkamai vykdyti iki sutartinius, tiek sutartinius įsipareigojimus, tiek būtina tinkamai atsakyti į Užklausą, Prašymą, rinkodaros tikslais, tiek atlikti kitus, teisės aktuose nedraudžiamus arba privalomus įsipareigojimus, veiksmus.

Politikoje minimi asmens duomenys yra:

 • Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas.
 • Kita informacija: kuri yra būtina vykdant Sutartį ir apie kurios rinkimą Jūs būsite informuoti konkrečioje su Jumis sudarytoje sutartyje.
 • Telefoninio pokalbio įrašas, (jeigu toks bus daromas);
 • Vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys (jeigu tokie bus daromi);
 • Informacija apie Jūsų IP adresą ar jo įrenginio ID (jeigu kreipėtės į mus elektroninio ryšio priemonėmis).
 1. KOKIU PAGRINDU IR KOKIU TIKSLU TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam: i) kad galėtume tinkamai įvykdyti Sutartį; ii) kad išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus, Užklausas kylančius Sutarties vykdymo metu; iii) kad atsakyti į Užklausas. Šių dokumentų pagrindu gautus duomenis/informaciją mes taip pat galime analizuoti, sisteminti, siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, plėsti teikiamų paslaugų spektrą, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus; iv) kad pateiktume Jūsų poreikius atitinkančius Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti; v) kad užtikrintume mūsų ir Jūsų saugumą, turto saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų vaizdo duomenis (ši nuostata galioja tik atvykus į Bendrovės patalpas, arba kitą Bendrovės objektą, kuriuose yra vaizdo stebėjimo kameros); vi) kad užtikrintume paslaugų teikimą nuotoliniu būdu, mes galime įrašyti pokalbius telefonu ar kitą Jūsų ir mūsų komunikaciją. Šiuo tikslu taip pat saugome telefono ryšio numerį, IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis (apie telefoninių pokalbių įrašymą būsite informuoti iš karto mums atsiliepus. Jeigu nesutinkate su tuo, Jūs turite teisę nutraukti bendravimą telefonu ir komunikuoti su mumis kitu, Jums priimtinu būdu).

 1. KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

3.1. Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome:

 1. tol, kol galioja Sutartis
 2. atsakymo į Užklausą laikotarpiu;
 3. LR teisės aktuose nustatytą laikotarpį;
 4. rinkodaros laikotarpį.

3.2. Sutarčiai pasibaigus/nutraukus, atsakę į Užklausą, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime tokia tvarka ir terminais:

 1. specifinius asmens duomenis, būtinus Sutarties vykdymui, atsakymui į Užklausą sunaikiname ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties galiojimo pabaigos, po atsakymo į Užklausą, jeigu šių duomenų nereikia saugoti pagal LR teisės aktus, nėra jokių prielaidų teisminiams ginčams. Esant prielaidoms dėl teisminių ginčų šie duomenys naikinami šio punkto ii) p. nurodytais terminais;
 2. kitus asmens duomenis, kurių nereikia saugoti pagal LR teisės aktuose nustatytą archyvavimo tvarką ir Jūs esate visiškai atsiskaitęs pagal Sutartyje numatytas suteiktas paslaugas sunaikiname ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties galiojimo pabaigos. Esant teisminiams ginčams saugome dar 30 darbo dienų po konkretaus teisminio ginčo išnagrinėjimo ir galutinio sprendimo įsiteisėjimo datos, o priverstinio vykdymo/išieškojimo atveju, po to tokio vykdymo/išieškojimo laikotarpio datos;
 3. telefoninio pokalbio įrašas, (jeigu toks bus daromas) ir vaizdo stebėjimo įranga užfiksuotus vaizdo duomenis (jeigu tokie buvo daromi) sunaikiname per 30 dienų po Sutarties pasibaigimo/nutraukimo terminais (jeigu aukščiau minima įranga suteikia galimybę saugoti tokį laikotarpį, neturint tokios saugojimo galimybės sunaikiname praėjus kiekvienam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui), išskyrus atvejus kai yra prielaidos teisminiam ginčui, šiuo atveju sunaikiname šio punkto ii) p. nurodytais terminais;
 4. informaciją apie Jūsų IP adresą ar jo įrenginio ID (jeigu kreipėtės į mus elektroninio ryšio priemonėmis) sunaikiname per 60 dienų po tokio kreipimosi dienos, jeigu šių duomenų nereikia vykstantiems teisminiams ginčams tarp Šalių, nes šiuo atveju sunaikinama ii) dalyje nustatyta tvarka;
 5. rinkodaros tikslais surinktus duomenis saugome tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 1 metus po to, kai nustojate jomis naudotis. Esant Jūsų Prašymui „pamiršti Jus“ sunaikiname per 30 dienų nuo tokio prašymo dienos, tik rinkodarai naudotus duomenis;
 6. asmens duomenis, kurie pagal LR teisės aktus turi būti privalomai archyvuojami, saugome ir tvarkome pagal tuose teisės aktuose nustatytus terminus.
 1. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs kreipiatės į mus dėl Sutarties sudarymo, pakeitimo, arba pateikdami Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų. Sudarant ir vykdant Sutartį, o jai pasibaigus teisminio proceso ar išieškojimo atveju, atsakydami į Užklausą Jūsų duomenis galime rinkti: a) iš viešai Jūsų arba trečiųjų asmenų pateikiamų duomenų apie Jus; b) iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas ir panašiai; c) iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia arba kuriuos pasitelkiame mes, teikdami Jums paslaugas.

Jeigu siekiant kokybiškai ir objektyviai suteikti paslaugas pagal Sutartį, išnagrinėti Jūsų Užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes Jūsų pateiktus duomenis galime susieti su mūsų turimais ir (ar) vykdant Sutartį, nagrinėjant Jūsų Užklausą surinktais duomenimis, pvz. mes galime patikrinti vaizdo stebėjimo įrašus, apklausti mūsų darbuotojus ir pan.

Jeigu informacija (įskaitant dokumentus) Sutarčiai sudaryti ar pakeisti, ar nutraukti, Užklausa pateikiama iš Bendrovės ar trečiojo asmens tinkle esančio kompiuterio, išlieka rizika, kad aplankyti internetiniai puslapiai bus užfiksuoti naršyklės istorijoje ar/ir atitinkamai Bendrovės ar trečiojo asmens tinklo registre. To galima išvengti pateikiant informaciją kompiuteriu, kuris nėra tinkle.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad kartu su informacija Sutarčiai sudaryti, ar pakeisti, ar nutraukti, Užklausa juose gali būtų meta duomenų, galinčių atskleisti pranešėjo asmeninę informaciją, kuri nėra susijusi su jo teikiama informacija. Todėl, prieš pateikiant informaciją, svarbu iš jų pašalinti su Užklausa nesusijusius meta duomenis.

 1. KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie teikia mums teisines paslaugas, bei su buhalterine apskaita, duomenų administravimu, susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių, socialinių anketų kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus, sutartis.

Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.

Jūsų duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, VĮ Registrų centrui, tačiau tik joms pareikalavus arba tik tada, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų kitų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

Užklausą (informaciją apie pažeidimą, skundą ir pan., t.y. tai į ką nereikalaujate atsakymo) galima pateikti anonimiškai arba su savo asmeniniais duomenimis. Pastaruoju atveju pranešėjo asmeninė informacija bus žinoma tik tiems asmenims, kurie tirs gautą informaciją. Tiesa, pranešėjas, iškilus būtinybei, gali būti pakviestas į teismą, kaip liudininkas, ir taip prarasti anonimiškumą.

 1. KOKIOSE TERITORIJOSE IR JURISDIKCIJOSE MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES /EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus.
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
 1. KIEK SAUGŪS JŪSŲ DUOMENYS?

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant BDAR. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Kruopščiai atrenkame duomenų tvarkytojus ir iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą, užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti absoliučiai užtikrintas, bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 1. KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę raštu prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę raštu informuoti apie Jūsų duomenų tvarkymo apribojimą.

 1. KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

9.1.Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
9.2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
9.3.Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
9.4. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
9.5.Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
9.6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 1. KĄ MES ĮSIPAREIGOJAME?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus, asmens duomenis, mes įsipareigojame:

10.1. Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
10.2. Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Bendrovės privatumo politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
10.3. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
10.4. Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
10.5. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
10.6. Būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Bendrovės privatumo politikoje įtvirtintų principų ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.
10.7. Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 1. KOKIAIS BŪDAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI IR KAIP ATSAKYSIME JUMS?

11.1. Visus Prašymus duomenų tvarkymo klausimais mums galite pateikti šiais būdais:
     – Elektroniniu paštu: elena@vikonda.lt
     – Internetu: www.vikonda.lt
     – Pašto korespondencijos adresas: Didžioji g. 22, LT-57255 Kėdainiai
Laišką adresuokite:Vikonda grupė, UAB teisininkui
11.2. Mūsų, kaip duomenų valdytojo bei tvarkytojo rekvizitai:
    – Vikonda grupė, UAB
    – Juridinio asmens kodas 261592650
    – Buveinės adresas: Didžioji g. 22, LT-57255 Kėdainiai, Lietuvos Respublika
11.3. Atsakymą į Jūsų Prašymą dėl tvarkomų duomenų mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

 1. SLAPUKŲ POLITIKA

Šioje Interneto svetainėje (www.vikonda.lt) yra naudojami slapukai – maži duomenų failai, talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą šiame tinklalapyje. Jų tikslas yra pagerinti Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje  kokybę. Skaitydami toliau rasite daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus, jų naudojimo tikslus bei kitą susijusią informaciją.

Slapukas — kas tai?

Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį, telefoną ar kitą įrenginį besilankant tam tikroje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukai yra skirtingų tipų, todėl jų panaudojimo būdai taip pat skiriasi. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, saugojimo laiką ir jų vietą svetainėje.

Kam naudojami slapukai šioje svetainėje?

Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Atskirais atvejais, siekiant pateikti vartotojams aktualiausią informaciją, interneto puslapiuose ir kt. gali būti laikinai įjungtas slapukų „sausainiukų“ (angl. cookies) naudojimas, tačiau šiuo atveju Jūs būsite iš anksto apie tai įspėti. Šiuo atveju mes naudosime seanso slapukus, skirtus pagerinti svetainės veikimą ir rinkti anoniminę bendro pobūdžio informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Jums išėjus iš interneto svetainės ar užvėrus naršyklę Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, pasiskaitykite jos naudojimo žinyną. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi.

Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Kam NĖRA naudojami slapukai šiame tinklalapyje?

Mūsų naudojamuose slapukuose nėra neskelbtinos asmeninės informacijos, pvz., Jūsų adreso, slaptažodžio, kredito ar debeto kortelės duomenų ir t.t.

Kas naudoja slapukuose patalpintą informaciją?

Informaciją, esančią mūsų svetainės slapukuose, išimtinai naudoja mūsų įgalioti darbuotojai, išskyrus žemiau įvardintus „trečiųjų šalių slapukus“, kuriuos naudoja ir tvarko išoriniai subjektai, mūsų prašymu teikiantys paslaugas, susijusias su mūsų paslaugų gerinimu bei naršymo mūsų svetainėje vartotojui palengvinimu. Šie “trečiųjų šalių slapukai” pagrinde naudojami gaunant statistinę apsilankymų informaciją.

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite pakeitę savo naršyklės nustatymus. Galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Svarbu atkreipkite dėmesį, kad kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei iš mūsų svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

VIKONDA grupė, UAB interneto svetainėje (www.vikonda.lt) naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
_ga Leidžia stebėti svetainę naudojant „Google Analytics“ analizės įrankį. 2 metai
_gat Nesaugo jokios informacijos. Naudojamas tik apribojimui siunčiant informaciją į „Google Analytics“. Iki sesijos pabaigos
_gid „Google Analytics“ slapukas, skirtas vartotojams atskirti. 1 diena

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.